VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Bee Biker s.r.o.


Společnost Bee Biker s.r.o., se sídlem Smetanova 2375/12, 678 01, Blansko, IČ: 01857223, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 96974, (dále jen „Prodávající“) tímto zveřejňuje své všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“), které platí pro nákup Prodávajícím nabízeného zboží v jeho internetovém obchodě – e-shopu na internetových stránkách www.quai-wheels.com (dále jen „Stránky“).

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Kupující realizací objednávky akceptuje tyto VOP Prodávajícího pro úpravu vzájemných práv a povinností stran ve vztahu vyplývajícím z prodeje Zboží Prodávajícím. Vztahy Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito VOP, které jsou pro obě strany závazné, pokud není v uzavřené smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. VOP vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „Kupující“) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí. Práva a povinnosti těmito VOP výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem v platném znění.

1.2 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

II. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ, PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

2.1 Veškeré objednávky podané prostřednictvím stránek www.quai-wheels.com jsou považovány za závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy o koupi zboží (dále také „Smlouva“) jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě Prodávajícího a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Po vložení požadovaného zboží do tzv. košíku a zadání všech kontaktních údajů Kupující objednávku odešle/potvrdí. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky na zaslání zboží na adresu uvedenou Kupujícím toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. V případě objednávky zboží k vyzvednutí na provozovně Prodávajícího je objednávka potvrzena poté, jakmile je zboží připraveno k vyzvednutí. Potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího dochází k uzavření Smlouvy. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Předmětem koupě/prodeje dle Smlouvy jsou pouze položky Zboží výslovně uvedené v objednávce/Smlouvě, pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prodávajícím jinak. Uzavřená Smlouva bude uložena u Prodávajícího a Kupující k ní má přístup po dobu tří let ode dne uzavření Smlouvy. Smlouvu se uzavírá výhradně v českém jazyce, nebo anglickém jazyce.

2.2 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

2.4 Nákup Zboží prostřednictvím Stránek je Prodávajícím nabízen v rámci své maloobchodní činnosti a není zamýšlen pro prodej Zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci podnikatelské činnosti Kupujícího. V případě, že Kupující chce nakoupit zboží za účelem vykonání své podnikatelské - ekonomické činnosti, je povinen v rámci realizace objednávky toto označit a splnit Prodávajícím určené povinnosti vedoucí k uzavření Smlouvy, ke kterému nemusí dojít prostřednictvím Stránek, a to dle volby Prodávajícího.

2.5 Prodávající neodpovídá za to, že Kupující neobdržel příslušnou elektronickou komunikaci, popřípadě i objednané Zboží, bylo-li doručováno na adresy sdělené Kupujícím, avšak k příslušným adresám má právo (jen/také) třetí osoba, která doručované převzala, popř. odmítla apod. Prodávající není schopen ani oprávněn zjišťovat a kontrolovat správnost Kupujícím zadaných údajů při objednávce Zboží. Kupující odpovídá za správnost a řádnost vyplněných údajů a nese veškerá rizika spojená s tím, jaké údaje při objednání Zboží zadal.

2.6 Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na realizaci nákupů prostřednictvím Stránek (a také na prodejnách) a aktualizaci příslušných údajů na Stránkách se může stát, že Kupujícím objednané Zboží je již vyprodáno (přestože na Stránkách je doposud uvedeno jako dostupné). V tomto případě bude Prodávající o této skutečnosti Kupujícího informovat bezodkladně poté, co ji zjistí. Nedohodnou-li se strany ani do 5 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu objednávky či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněn a po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

2.7 Stránky umožňují dva typy objednávek:
Rezervace zboží na provozovně Prodávajícího. Po ověření dostupnosti bude zboží v případě, že je dostupné na provozovně, připraveno k odběru do jednoho dne od provedení objednávky.
Možné způsoby platby:
- platba v hotovosti při převzetí Zboží na provozovně Prodávajícího,
- platba platební kartou při převzetí Zboží na provozovně Prodávajícího,

Objednání z e-shopu (centrální sklad Prodávajícího, Smetanova 2375/12, 678 01, Blansko, Česká Republika)
Možné způsoby platby:
- online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému,

2.8 Prodávající se uzavřenou Smlouvou zavazuje, že bude Kupujícím dodávat bezvadné Zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh Zboží:

- dle specifikace v provedené objednávce/Smlouvě,
- vyhovující veškerým normám, předpisům a nařízením platným na území ČR,
- doklad o zaplacení je v papírové podobě vkládán fyzicky do dodávaného balíku se zbožím anebo je vydán při vyzvednutí zboží na provozovně Prodávajícího.

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

III. MÍSTO PLNĚNÍ/DODÁNÍ

3.1 Místem plnění – dodání Zboží je místo určené Kupujícím v objednávce/Smlouvě. Prodávající dodává na všechny doručovací adresy v České republice. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího doručením Zboží na adresu uvedenou Kupujícím (bez ohledu na to, kdo Zboží převzal).

3.2 Zboží je dodáváno z centrálního , Smetanova 2375/12, 678 01, Blansko, Česká Republika

3.3 Zboží objednané na Stránkách je možné doručit na:

(i) doručovací adresu v České republice; při platbě předem na doručovací adresu do všech zemí EU.

3.4 Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři.

3.5 Kontaktním místem v rámci e-shopu je Zákaznické centrum Prodávajícího na adrese Smetanova 2375/12, 678 01, Blansko, tel.+ 420 728 581 532, +420 603 191 668 jan.havelka@bee-biker.com, lukas.prucha@bee-biker.com (dále jen „Zákaznické centrum“). Kontaktním místem v případě vyzvednutí zboží na provozovně Prodávajícího je Smetanova 2375/12, 678 01, Blansko

3.6 Upozorňujeme, že smluvní přepravce nepřepravuje předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví. Látky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Do této kategorie spadají zejména zbraně, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, plyny a kapaliny v tlakových nádobách a další Zboží, u něhož bude na Stránkách uvedeno, že lze vyzvednout pouze na provozovně Prodávajícího. Z tohoto důvodu je možné látky a předměty náležející do této kategorie vyzvednout pouze v kamené prodejně

3.7 V případě, že Kupující objednává Zboží pro třetí osobu (smlouva ve prospěch třetího), nabývá třetí osoba práva ke Zboží jeho převzetím (a stává se jeho Kupujícím se všemi právy a povinnostmi). V případě, že třetí osoba Zboží odmítne, nabývá práva ke Zboží Kupující a Smlouva platí nadále mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodá-li Kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči Prodávajícímu žádná práva.

3.8 Kupující je povinen si Zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na Zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad Zboží (reklamace).

IV. CENA

4.1 Kupní ceny Zboží uvedené na Stránkách jsou platné v okamžiku objednání Zboží/uzavření Smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením Smlouvy (v případě tiskové chyby je Zboží prodáváno za cenu bezchybnou, byla-li zjevná a v případě nikoliv zjevné, avšak prokazatelné tiskové chyby k uzavření Smlouvy nedochází) v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů Zboží, a to kdykoliv před uzavřením Smlouvy – konečným potvrzením objednávky.

4.2 Kupní cena je považována za zaplacenou s ohledem na výběr způsobu placení teprve připsáním celé kupní ceny za Zboží na účet Prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti přepravní společnosti v případě platby dobírkou, nebo uhrazením Prodávajícímu v případě vyzvednutí zboží na provozovně Prodávajícího.

4.3 Kupní cena uvedená na Stránkách v rámci objednávky a uzavřené Smlouvy je konečnou cenou za koupi Zboží včetně ceny za dodání, a to včetně veškerých daní, poplatků apod., pokud není výslovně na Stránkách a v rámci objednávky/Smlouvy uvedeno.

4.4 Prodávající není povinen, avšak je oprávněn, doručovat Kupujícím fakturu či jiný doklad vztahující se ceně (a jejímu placení). Dokladem o výši ceny a povinnosti k její úhradě sjednaným mezi Prodávajícím a Kupujícím je objednávka/Smlouva.

4.5 Kupující je povinen uhradit kupní cenu jím zvoleným způsobem, a to včetně ceny za jím zvolený způsob doručení Zboží.

4.6 V ceně je zahrnut recyklační poplatek za elektrozařízení a baterie.

V. DODACÍ LHŮTY

5.1 Prodávající expeduje, tj. odesílá, Zboží ve lhůtě uvedené na Stránkách pro objednané Zboží.

5.2 Zboží je předáno smluvnímu přepravci ve lhůtě pro expedici/odeslání Zboží. Při objednávce je zobrazeno aktualizované datum dodání Zboží Kupujícímu.

5.3 Lhůta pro expedici/odeslání Zboží začíná běžet ode dne uzavření Smlouvy a v případě volby úhrady ceny za dodání Zboží jiným způsobem než při převzetí Zboží od okamžiku provedení úhrady ceny za dodání Zboží. Lhůta pro expedici může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím. Nemůže-li Prodávající expedovat Zboží v uvedené lhůtě, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Kupujícímu. Nedohodnou-li se strany ani do 15 pracovních dnů jinak (na prodloužení termínu expedice Zboží či jiné změně objednávky), Smlouva zaniká a žádná ze stran není oprávněna po druhé straně požadovat jakékoliv náhrady apod.

VI. NÁKLADY NA DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Kupující je vedle kupní ceny povinen Prodávajícímu uhradit stejným způsobem jako kupní cenu za Zboží také náklady/cenu za dodání Zboží, a to v ceně uvedené u jím zvoleného způsobu dodání Zboží.

6.2 Konečná cena za Zboží a náklady na dodání, včetně všech daní a poplatků, je uvedena na Stránkách před závazným potvrzením objednávky ze strany Kupujícího.

6.3 Prodávající může – dle informací u dodání Zboží – dodávat Zboží od určité výše kupní ceny zdarma nebo za zvýhodněné ceny.

VII. ZPŮSOB PLATBY

7.1 Kupující je povinen uhradit cenu za Zboží, tj. kupní cenu, cenu za dodání Zboží a cenu za jím zvolený způsob provedení platby, popřípadě další sjednané ceny jedním ze způsobů umožněných Prodávajícím, tj.

(i) online platbou prostřednictvím Prodávajícím používaného platebního systému při objednání Zboží na Stránkách,

(ii) A v případě vyzvednutí rezervovaného zboží, které se v době provedení objednávky nachází na provozovně Prodávajícího, takébplatbou platební kartou, nebo hotově na provozovně Prodávajícího.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU, VÝMĚNA ZBOŽÍ

8.1 Kupující má právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží uzavřené prostřednictvím Stránek (prostředků komunikace na dálku) bez udání důvodu za dále uvedených podmínek.

8.2 Kupující má právo odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, a to ve lhůtě 90 dnů ode dne převzetí Zboží (dodávky poslední části Zboží).

8.3 Písemné oznámení o odstoupení Kupující doručí Prodávajícímu spolu se zbožím určenému k vrácení:

(i) osobně na provozovně Prodávajícího

8.4 Náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy nese Kupující.

8.5 Lhůta pro odstoupení je dodržena v případě odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 90 denní lhůty.

8.6 V případě pochybností o tom, zda Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, je Kupující povinen prokázat na výzvu Prodávajícího, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího dle Smlouvy, od které je odstupováno.

8.7 Prodávající vrátí Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, bankovním převodem na číslo účtu, které uvede Kupující při odstoupení od Smlouvy. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud Kupující doručí odstoupení od Smlouvy spolu se zbožím osobně na provozovně Prodávajícího, peněžní prostředky mu budou vráceny takovým způsobem, kterým zboží Koupil (v hotovosti nebo prostřednictvím bankovní karty na účet), přičemž v hotovosti se vrací maximálně částka 500,- Kč, částky vyšší než 500,- Kč se vrací vždy na platební kartu.

8.8 Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

8.9 Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá.

8.10 Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti, a to v domácnosti (dále jen „Náhrada“). Prodávající uplatní nárok na Náhradu u Kupujícího tak, že mu zašle od Kupujícího přijaté finanční prostředky za koupi Zboží snížené o Náhradu.

IX. VÝMĚNA ZBOŽÍ

9.1 Kupující má právo na výměnu Zboží, kterou lze provést v kterékoliv provozovně Prodávajícího, vždy v celkové ceně za Zboží stejné nebo vyšší, než byla kupní cena na Zboží původní. V případě, že bude cena nového Zboží vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené Zboží.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Prodávající bude zpracovávat osobní údaje sdělené mu Kupujícími při koupi Zboží a Kupující s tímto zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím souhlasí jejich sdělením Prodávajícímu. Prodávající zpracovává údaje za účelem realizace koupě Zboží a s tím spojených práv a povinností a zároveň pro využití v rámci nabízení Zboží Prodávajícího a jeho koncernových společností (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu apod.).

10.2 Prodávající bude s těmito údaji nakládat za výše uvedeným účelem v souladu s platnými právními předpisy.

10.3 Osobní údaje může Prodávající převést na servery umístěné mimo ČR nebo do poboček či jiných důvěryhodných společností třetích stran z jiných zemí, které zpracovávají osobní informace.

10.4 K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.

10.5 V případě, že má Kupující jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat na Zákaznickém centru.

10.6 Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího zejména v následujících případech:

(i) jestliže si nepřeje být v budoucnu kontaktován,

(ii) jestliže by rád získali informace o svých osobních údajích, které jsou zpracovávány,

(iii) jestliže chce své osobní údaje opravit, aktualizovat blokovat, likvidovat nebo odstranit,

(iv) chce nahlásit jakékoli zneužití svých osobních údajů,

10.7 Bee Biker s.r.o. jako správce zpracovává vše souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů osobní údaje zaregistrované na jeho jméno, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek. Bee Biker s.r.o. je oprávněno zpracovávat osobní údaje
prostřednictvím určeného zpracovatele(lů), přičemž registrovaný zákazník bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, do odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti. Souhlas je možné písemně kdykoliv odvolat a správce údaje zlikviduje.

10.8 Další údaje o ochraně osobních údajů mohou být uvedeny jinde na Stránkách.

10.9 V případě, že se zákazník společnosti Bee Biker s.r.o. zapojí do soutěže některého ze smluvních partnerů společnosti Bee Biker s.r.o., je společnost Bee Biker s.r.o., v případě podezření na porušení pravidel této soutěže, povinna poskytnout smluvnímu partnerovi osobní údaje účastníka soutěže a další veškerou součinnost.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tyto VOP platí ve znění uvedeném na Stránce Prodávajícího v den potvrzení Objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně VOP, platí VOP již v aktuálním znění.

11.2 V případě, že z jakéhokoliv důvodu (omylu apod.) se ujednání těchto OP odchylují od zákonných ustanovení na ochranu Kupujících – spotřebitele, pak se k nim nepřihlíží. To platí i v případě, že se Kupující vzdá zvláštního práva, které mu zákon poskytuje.

11.3 Prodávající je oprávněn tyto VOP dle svého uvážení měnit s tím, že změna VOP bude vždy zveřejněna na Stránce, resp. na Stránce budou vždy uvedeny VOP v aktuálním znění.

VOP platné od 26. 11. 2017